Adatvédelmi tájékoztató

A Magzatom Diagnosztikai Központ KFT., Magzatom.hu BT., és Dr. Fülöp Viktor egyéni vállalkozó (Székhely: 3300 Eger, Szénáskert utca 15 1/A; továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevő pácienseit a személyes adatok és egészségügyi adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés folyamán fokozott figyelmet fordítunk hozzánk eljuttatott személyes adatai védelmére.

Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, harmadik személy részére történő továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatfeldolgozásnak minősül az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

Ön személyes és egészségügyi adatainak kezeléséhez, az országhatáron belüli vagy azon túl található harmadik fél részére történő továbbításához jelen nyilatkozat elfogadásával – amelyet szolgáltatásinkra történő bejelentkezése során, valamint a rendelésünkön való megjelenéssel és adatai megadásával megtesz – kifejezetten hozzájárulását adja.

Személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adunk át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Adatfeldolgozástól eltérő célból személyes adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg.

A kezelt adatok köre

A bejelentkezés alkalmával az Ön által megadott személyes adatok – különösen név, telefonszám – kerülnek rögzítésre. Tárolás helye: web alapú naptár

A szolgáltatás igénybevétele során a személyazonosító adatokon kívül egészségügyi adatok is rögzítésre, tárolásra, feldolgozásra kerülnek. Tárolás helye: IGLU Software 3.7.9.e orvosi felhasználású, nem internetes alapú szoftver

Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – továbbiakban: Adatvédelmi Törvény – biztosítja.

Az egészségügyi adatok kezelése, tárolása az ide vonatkozó jogszabály alapján történik: 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről *  (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700047.tv)

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az azonosítás, a szolgáltás elvégzéséhez szükséges információk begyűjtése, leletkészítés és tárolás.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatok biztonsága

A személyes, valamint egészségügyi és különleges adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Az Ön személyes adatai biztonsága érdekében az Adatkezelő olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő ilyen esetben a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelésre jogosultak köre

Adatkezelésre jogosult a Magzatom Diagnosztikai Központ KFT (3300 Eger, Szénáskert utca 15. 1/a, cégjegyzék száma: 10-09-036828, adószáma: 26321488-1-10); Magzatom.hu BT. (3300. Eger. Szénáskert utca 15 1/a adószáma: 25815313-1-10); Dr. Fülöp Viktor egyéni vállalkozó (3300. Eger, Szénáskert utca 15 1/a, EV-705518, adószáma: 64692539-1-30) erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottai, partnerei.

A továbbított, a szolgáltató partnerei által végzett vizsgálatok során az adatkezelésről és a személyes és egészségügyi adatok védelméről a szerződött partnerek saját adatvédelmi nyilatkozatuknak megfelelően járnak el.

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat az Adatkezelő mindaddig megőrzi, amíg az érintettek nem kérik annak törlését, ha az nem ütközik a szolgáltatás jellegéből adódó ide vonatkozó egészségügyi törvényben előírtakkal.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A bejelentkezés és a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatok helyességéért Ön felel.

Ön kérheti az Adatkezelőtől személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén. A valóságnak meg nem felelő adatokat az Adatkezelő köteles helyesbíteni, a hiányos vagy téves adatot pedig törölni. A helyesbítésről és a törlésről az Adatkezelő nem értesíti az érintetteket, tekintettel arra, hogy a helyesbítés vagy törlés jogos érdekeiket nem sérti.

Személyes  és egészségügyi adatai kezeléséről Ön tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az Ön kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A kezelt adatok helyesbítését, törlését, ill. az adatkezelésről tájékoztatást a magzatom.diagnosztika@gmail.com e-mail címen, vagy a Magzatom Diagnosztikai Központ KFT. (3300 Eger, Szénáskert utca 15. 1/a) részére postai levélben küldött kérelem útján kérheti.

Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, problémáival kapcsolatban adatvédelmi tisztviselőnket keresheti.
Adatvédelmi tisztviselő: Csukás Anilla (tel.: +36305449822, email: anilla.csukas@gmail.com)